Artikel 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-  Marleen Web Winkel of Marleen WebWinkel: Marleen Web Winkel;
-  Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/of diensten van Marleen Web Winkel, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;
-  Kunstaanbieder: Een ieder die kunst voor verkoop aanbiedt bij Marleen Web Winkel.
-  Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.5.
-  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 - Algemeen

2.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Marleen Web Winkel aan de Cliënt, kunstwerken verkocht worden.
2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3     Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Marleen Web Winkel en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 3 - Aanbod en Overeenkomst

3.1     Marleen Web Winkel treedt op als intermediair tussen kunstenaar en cliënt. Marleen Web Winkel brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en cliënt tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.
3.2     Marleen Web Winkel is slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de Cliënt en de Kunstaanbieder.
3.3     De overeenkomst tussen Marleen Web Winkel of de Kunstaanbieder en de Cliënt komt tot stand door tijdige aanvaarding door de cliënt van het gebruikersaanbod dat wordt getoond via de website van Marleen Web Winkel (http://www.marleenfelius.nl/winkel/)
3.4     Bij het vervaardigen van kunstwerken in opdracht, blijft Marleen Web Winkel als intermediair fungeren. Dit houdt in dat cliënt en kunstenaar, de contacten tussen beide partijen, het transport en de betaling van het kunstwerk via Marleen Web Winkel laat verlopen. Hier kan in geen enkel opzicht van afgeweken worden.
3.5     Marleen Web Winkel kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6     De factuur doet tevens dienst als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

· De naam van het kunstwerk
· De prijs
· Het e-mail adres en/of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order

Indien de bestelling online al betaald is met één van de online betaalmogelijkheden (Ideal, Creditcard) zal de factuur duidelijk ‘Reeds betaald’ vermelden.

3.7     Indien de Cliënt en Marleen Web Winkel overeenkomen dat de Cliënt nog andere diensten van Marleen Web Winkel zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.
3.8     De administratie van Marleen Web Winkel geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan Marleen Web Winkel verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Marleen Web Winkel verrichte leveringen. Marleen Web Winkel erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de cliënt dit eveneens

 Artikel 4 - Prijzen, Tarieven en Betaling

4.1     Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en inclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen (voor werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter kan een toeslag gelden of een andere werkwijze gevolgd worden).
4.2     Binnen 5 werkdagen, nadat Marleen Web Winkel het bestel c.q. machtigingsformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt heeft ontvangen, krijgt de cliënt de desbetreffende factuur toegestuurd.
4.3     Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.4     Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4.5     In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Marleen Web Winkel en de verplichtingen van de cliënt jegens Marleen Web Winkel onmiddellijk opeisbaar.
4.6     Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Marleen Web Winkel het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
4.7     Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. In ieder geval is de cliënt in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
4.8     Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Marleen Web Winkel gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Marleen Web Winkel te weigeren.

Artikel 5 – Levering / Leveringstermijnen

5.1     Leveringen vinden gratis plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Marleen Web Winkel anders is aangegeven (m.u.v. de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen, het buitenland, werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter).
5.2     De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Marleen Web Winkel anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
5.3     De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en Marleen Web Winkel.
5.4     Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht Marleen Web Winkel zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
5.5     Indien Marleen Web Winkel gegevens behoeft van de cliënt in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de cliënt deze aan Marleen Web Winkel ter beschikking heeft gesteld.
5.6     De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5.7     In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden.
5.8     Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de Cliënt, bij hoogbouw bij de hoofdingang. Doorgaans zal de bezorger bereid zijn het werk op de door uw gewenste plek te plaatsen of op te hangen.  Dit gebeurt dan wel op eigen risico.
5.9     Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Marleen Web Winkel gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen. Marleen Web Winkel komt het werk weer ophalen.
5.10   Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over op het moment waarop deze aan de cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de cliënt of van een door de cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.
5.11   Indien de te leveren kunstwerken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, dient de cliënt zelf contact op te nemen met Marleen Web Winkel voor het maken van een nieuwe afspraak voor het afleveren van het kunstwerk.

Artikel 6 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

6.1     Marleen Web Winkel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2     Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7 – Verkoop van Kunstwerken

7.1     De op de site getoonde werken kunnen er in werkelijkheid qua kleur anders uitzien. De kwaliteit van de afbeelding is afhankelijk van de kwaliteit van de door de kunstenaar aangeleverde foto’s of bestanden. Marleen Web Winkel kunstbemiddeling is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen.
7.2     Wanneer de cliënt een kunstwerk in opdracht heeft laten maken, is deze verplicht het werk te kopen.
7.3     Marleen Web Winkel treedt op als intermediair tussen kunstenaar en cliënt. Marleen Web Winkel brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en cliënt tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.
7.4     Wanneer een kunstwerk op het internet de interesse van de cliënt heeft gewekt, is het mogelijk het werk in zijn/haar eigen omgeving te bekijken. Tevens is het mogelijk het werk in het atelier van de kunstenaar te bezichtigen. De cliënt hoeft dus geen beslissing te nemen op basis van alleen maar afbeeldingen.
7.5     Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Marleen Web Winkel te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.6     Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.5 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Marleen Web Winkel te melden. De Cliënt dient het kunstwerk - na overleg met Marleen Web Winkel - te sturen naar een door Marleen Web Winkel vastgesteld retouradres. De Cliënt is in dit geval een bijdrage van 35,- euro in de gemaakte transportkosten verschuldigd naast de kosten voor het terugsturen van het werk naar het door Marleen Web Winkel te bepalen retouradres.
7.7     Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Marleen Web Winkel ingevolge artikel 7.5. en 7.6 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Marleen Web Winkel deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Marleen Web Winkel het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.
7.8     Marleen Web Winkel behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Marleen Web Winkel of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Marleen Web Winkel heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verreken met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.9     Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Marleen Web Winkel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Marleen Web Winkel de Cliënt hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Marleen Web Winkel heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.
7.10   Marleen Web Winkel geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal Marleen Web Winkel de Cliënt doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de Cliënt hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.

Artikel 8 -  Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Marleen Web Winkel toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2     Het is de cliënt niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3     De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Marleen Web Winkel tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Marleen Web Winkel, ongeacht of deze aan de cliënt of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
8.4     Alle door Marleen Web Winkel eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de cliënt te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Marleen Web Winkel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
8.5     Marleen Web Winkel behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8.6     Bij niet nakoming van het bovenstaande behoudt Marleen Web Winkel het recht om nadere juridische stappen te ondernemen en/of schadevergoeding te eisen.
8.7     Marleen Web Winkel garandeert niet dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Marleen Web Winkel geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9- Opschorting en ontbinding

9.1     Marleen Web Winkel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-  De cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
-  Na het sluiten van de overeenkomst Marleen Web Winkel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
-  de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9.2     Voorts is Marleen Web Winkel bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Marleen Web Winkel op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Marleen Web Winkel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4     Marleen Web Winkel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Bestellingen/ communicatie 

Marleen Web Winkel is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Marleen Web Winkel, dan wel tussen Marleen Web Winkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Marleen Web Winkel.

Artikel 11 - Klachten

11.1   Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Marleen Web Winkel serieus in behandeling worden genomen.
11.2   De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Support van Marleen Web Winkel (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden).
11.3   Marleen Web Winkel zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Marleen Web Winkel zal de Cliënt hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 12 - Persoonsgegevens

12.1   Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.
12.2   Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Marleen Web Winkel. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Marleen Web Winkel. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
12.3   De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Marleen Web Winkel over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Marleen Web Winkel. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 13 - Afdeling Klantenservice van Marleen Web Winkel

Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met de klantenservice van Marleen Web Winkel,

Marleen Web Winkel
Mauritsstraat 167
3012CH Rotterdam
Tel: 06 10735532 
e-mail: info@marleenfelius.eu

Marleen Web Winkel is ingeschreven onder nummer KvK. 24428287 - BTW. NL819880784B01 bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam.

Artikel 14 Diversen

14.1   Indien de Cliënt aan Marleen Web Winkel schriftelijk opgave doet van een adres, is Marleen Web Winkel gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt Marleen Web Winkel een nieuw adres heeft doorgegeven.
14.2   Indien door Marleen Web Winkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Marleen Web Winkel deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
14.3   Marleen Web Winkel is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Cliënt gebruik te maken van derden.

Artikel 15 – Geschillen

15.1   De rechter in de vestigingsplaats van Marleen Web Winkel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Marleen Web Winkel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

16.1   Op elke overeenkomst tussen Marleen Web Winkel en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandse koopverdragen zijn uitgesloten.
16.2   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


x
pname

Product werd succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen.

« Verder winkelen Uitchecken »
x
Fout

we have a problem.

« Verder winkelen